Dogma, Fiasco Homme Issue 2 (2012)

Models: Andrej Pejic, Evandro Soldati, Valeriya Melnik